Obchodné podmienky

 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Dodávateľ

 

ROYAL AGENCY BRNO, spol. s r.o.

Čápkova 1

602 00 Brno

 

IČ: 49969978

DIČ: CZ49969978

DIČ: SK4120092493

 

Dodávateľ je zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 13522
Dodávateľ je zaregistrovaným platcom DPH.

 

(ďalej len "dodávateľ")

 

Pobočky

Lyžárna - Bruslárna

Křenová 19

602 00 Brno

Tel.: 543 25 51 81

Email: info@lyzarna.sk

(budova 33F) areál bývalej Mosilany

 

Otváracie hodiny:

Po - Pá: 10:00 - 18:00

So: 9:00 - 12:00

(sobotný predaj iba v období november až marec)

 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

 

         Číslo účtu115-1314740217/0100

 

          IBANCZ4201000001151314740217

 

           BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX

 

2. OBJEDNÁVKA TOVARU

Zoznam tovaru na stránkach www.lyzarna.sk a www.bruslarna.sk a zdieľaných stránkach je katalógom bežne predávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu.

Pre objednanie zákazník vyberie tovar, správne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavrenie kúpnej zmluvy.

Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu môže overiť na odkaze Doprava.
Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný na ich odsúhlasenie.

Zrušenie objednávky
Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.
Zrušenie objednávky po okamihu uzavrenia kúpnej zmluvy je možné jen po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka, a za podmienok, ktoré si vzájomne zjednajú.

 

3. Zaslanie tovaru

Dodacia lehota
Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodané v čo najkratšom čase prepravcom, obvykle do 2-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. O presnom termínu doručenia bude zákazník vopred informovaný.
Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

Spôsob dopravy
Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sú uvedené v odkaze Doprava.

Spôsob uhradenia ceny za tovar
Zákazník má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť osobne u dodávateľa pri preberaní tovaru, v hotovosti na mieste vyzdvihnutia tovaru, alebo poslaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje.

Zásielka s tovarom obsahuje vždy doklad o zakúpení.

Prevzatie tovaru
Doporučujeme prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie výrobku, budeme s Vami riešiť možnosti nápravy pre Vašu spokojnosť buď primeranou zľavou alebo bude dodaný výrobok nový. Pokiaľ je zásielka zaslaná na dobierkou a javí známky poškodenia, doporučujeme balík neprebrať.

Podpísaním daňového dokladu vodičovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodené. Preto radšej pred podpisom starostlivo skontrolujte samotný tovar.

Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

 

4. OSOBNÝ ODBER TOVARU

Tovar je zákazníkovi na pobočke dodávateľa rezervované po dobu 5 pracovných dní od výzvy na odber tovaru.
Zákazník má právo si zboží v pobočke dodávateľa pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť.

V prípade osobného odberu tovaru v pobočke dodávateľa sa kúpna zmluva a považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru zákazníkom.

 

5. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE - UPLATNENIE PRÁV VYPLÝVAJÚCICH ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

Záručná doba a záručný list

Záručná doba začína bežať prevzatím tovaru zákazníkom.
Záručná doba je uvedená na každom produkte v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, tak je vystavený v deň predaje tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nie je možné považovať za vadu a nie je možné ju ako takú reklamovať.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru na SR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená len pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej odnikatelské činnosti (nákup na IČ).

 

Reklamácie

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v rámci záručnej doby právo na reklamáciu zboží.

 

Postup reklamácie

Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar zakúpený na internetovom obchode www.lyzarna-bruslarna.sk či v zdieľaných obchodoch, môže sa osobne obrátiť priamo na dodávateľa. V záujme rýchleho zahájenia reklamácie odporúčame pripraviť doklady o zakúpení (faktura, paragon), záručný list (ak je súčasťou) a popis závady výrobku. Náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi hradí v plnej výške zákazník. Tovar neposielajte v žiadnom prípade na dobierku, nebude prijatý a predlžujete tým dobu vybavenia. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na +420 543 255 181, +420 725 911 900 alebo e-mailom na info@lyzarna.sk.

 

Je vhodné tovar zaslať v originálnom obale alebo vo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru

 

Vybavenie reklamácie

Dodávateľ posúdi oprávnenosť reklamácie vady na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.
Lehota pre vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 634/1992 Sb. 30-dňová.

 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Právo zákazníka na odstúpenie
Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní zmluvné podmienky dodania.

Spotrebiteľ má právo podľa odstavca 6 novely Občianskeho zákonníka č. 367/2000 odstúpiť od zmluvy do 14-ti dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Pokiaľ bude tovar vrátený v bezchybnom stave so všetkým príslušenstvom a obalovým materiálom, bude finančná čiastka za tovar vrátená v plnej výške. V prípade, že je zboží tovar dodávateľovi vrátený v inom než neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tým, že kúpna cena, ktorá je dodávateľom v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená. Náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi hradí v plnej výške zákazník. Tovar neposielajte v žiadnom prípade na dobierku, nebude prijaté a predlžujete tým dobu vybavenia.

Pokiaľ sa rozhodnete pre vrátenie tovaru, prosíme o jeho zaslanie na adresu:

LYŽÁRNA - BRUSLÁRNA, KŘENOVÁ 19, BRNO  602 00

Žiadame spotrebiteľov, aby spolu s vráteným tovarom zaslali pokiaľ možno doklad o zakúpení a uviedli skutočnosť, že sa jedná o vrátenie tovaru do 14-tich dní. Tieto informácie prispejú k urýchleniu vybavenia a spokojnosti spotrebiteľa. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na +420 736 611 805, +420 725 911 900 nebo e-mailom na info@lyzarna.sk


Zásielky, z ktorých nie je jasné, prečo k nám boli poslané, budú vrátené odosielateľovi.

Právo dodávateľa na odstúpenie
Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy:
Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijate plnenia.

Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to telefonicky na číslach +420 725 911 900, +420 543 255 181 alebo elektronicky na e-mailovú adresu info@lyzarna.sk

Pokiaľ zákazník splní všetky výše uvedené podmienky pre odstúpenie od zmluvy, dodávateľ mu vráti prevodom na účet kupujúceho už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť, a to najneskôr do 14 dní po vrátení tovaru.

 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽA

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a e-mailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.

Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ zdeľovať e-mailom a telefonicky obchodné informácie s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu.

Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe.

Údaje, ktoré dodávateľ o zákazníkovi uchováva a spracováva môže zákazník kedykoľvek zmeniť, a to po prihlásení do "registrácie zákazníka".

Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných informácií môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to tak, že zašle e-mailovú správu na info@lyzarna.sk alebo túto skutočnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.lyzarna-bruslarna.sk.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Sb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. ROYAL AGENCY BRNO, spol. s r.o. je zaregistrovaným správcom osobných údajov, všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre internú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravci, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnosť ROYAL AGENCY BRNO, spol. s r.o. s ich osobnými údajmi len a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov, a to predovšetkým v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 

ZABEZPEČENIE DÁT

Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch, ktoré nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb, a to po dobu nevyhnutne nutnú pre účel ich spracovania.

 

POSKYTOVANIE DÁT

Vaše údaje a dáta, ktoré uvádzate na našich obchodoch sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom mimo spoločnosť ROYAL AGENCY BRNO, spol. s r.o. s výnimkou partnerov zaisťujúcich platobný styk, ako sú banky. Vždy však len v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb a výhradne v medziach zákona na ochranu osobných údajov.

 

SPÔSOB PLATBY

Úhrada tovaru v našom internetovom obchode je možná niekoľkými rôznymi spôsobmi. Je len na Vás, aký druh platby si zvolíte pri vyplnení objednávky.

V hotovosti pri prevzatí tovaru (dobierka): Môžete zaplatiť v hotovosti pri prevzatí tovaru priamo vodičovi GLS, ktorý Vám následne odovzdá doklad o zakúpení.

Bankovým prevodom: Pokiaľ si pri vyplnení objednávky zvolíte formu platby „bankovým prevodom" na Váš e-mail Vám následne budú doručené podklady pre bankový prevod. Tovar bude vždy doručený až po úplnom uhradení finančnej čiastky na náš bankový účet.

Platba priamo na pobočke: V prípade, že si zvolíte „osobný odber", zaplatíte za tovar v hotovosti pri prevzatí na pobočke Lyžárna, Křenová 19, Brno.

Cena tovaru na internete môže byť iná než na predajni!

 

DOPRAVA

Náš internetový obchod doručuje tovar bežne do piatich pracovných dní. Po odoslaní objednávky budete kontaktovaní e-mailom alebo telefonicky a bude s Vami dohodnutý termín dodania (žiadame Vás o uvedenie telefónneho čísla, na ktorom ste bežne zastihnuteľní). Tovar Vám doručíme prostredníctvom zásilkovej služby GLS. Vodič Vás bude v dohodnutý deň dodania kontaktovať a oznámi Vám čas doručenia. Tovar s Vami prekontroluje, či nie je zjavne poškodený. Potom Vám odovzdá doklad o zakúpení. V prípade, že ste uviedli platbu v hotovosti, budete finančnú čiastku odovzdávať priamo vodičovi.

 

CENNÍK DOPRAVNÉHO

Objednaný tovar Vám zašleme prostredníctvom zásilovej služby GLS.

Cena dopravného je 4€

V prípade platby dobírkou je účtovaný poplatok 2 €